Accelerant el Canvi per la Inclusió Social: 7 aprenentatges per a guiar la pràctica

11/28/2019

Després de tres anys d'implantació a Atenes, Barcelona, Estocolm, ​​Lisboa i Rotterdam, el projecte Accelerant el Canvi per la Inclusió Social (ACSI) ha conclòs una primera fase deixant importants aprenentatges per millorar iniciatives similars en un futur.

ACSI va començar el 2016 amb la convicció que els processos d'innovació social orientats a millorar la vida de les persones poden accelerar-se mitjançant la identificació d'innovacions basades en l'evidència i l'intercanvi de coneixements. L'objectiu: inspirar agents d'innovació social per a l'adaptació i la implantació local. En aquest sentit, es van identificar més de 250 iniciatives de tot el món que donen resposta a tres reptes relacionats amb l'ocupació i la infància en risc d'exclusió, i se'n van seleccionar 22 per a una exploració en major profunditat a les ciutats participants. D'aquestes innovacions, tres han estat implantades (The Change Factory, JobAct i Simplon) i altres set estan negociant la implantació.

No obstant això, ACSI ha deixat molt més que xifres. La complexitat de coordinar tres reptes comuns en cinc contextos diferents ha brindat una oportunitat excel·lent per millorar la metodologia d'UpSocial. En aquest marc, hem desenvolupat els estàndards per a l'anàlisi d'innovacions socials entorn de cinc dimensions, i una plataforma per compartir coneixement sobre les innovacions seleccionades a ACSI, així com un conjunt d'aprenentatges molt valuosos sobre com catalitzar les solucions existents en implantacions locals.

Adaptar innovacions existents és més eficient que dissenyar noves respostes des de zero

Ciutats i tot tipus d'organitzacions experimenten constantment amb enfocaments per resoldre les necessitats socials més urgents. Els processos de transferència d'innovacions requereixen un anàlisi intensiu i esforços d'adaptació, però estalvien temps i dedicació en evitar "reinventar la roda".

Les ciutats necessiten activar els seus ecosistemes locals per impulsar la capacitat d'innovació

Els actors locals afronten múltiples barreres en adaptar i adoptar les innovacions socials existents: falta de temps, de finançament, canvis polítics i inèrcia organitzacional, entre d'altres. Per mitigar aquests factors, les ciutats poden jugar un lideratge fort i proactiu que utilitzi el seu poder de convocatòria per involucrar un ampli espectre d'actors clau en esforços conjunts que potenciïn la capacitat de generar coneixement i innovació a nivell local.

Alineació d'expectatives i definició clara de rols dins d'un procés continu

El compromís a llarg termini d'una varietat d'actors clau podria articular-se en un grup de treball amb l'objectiu inicial de definir una agenda i un conjunt d'objectius compartits. Això requeriria una identificació clara de rols per evitar la confusió quant a expectatives, però permetria un diagnòstic més profund de les necessitats locals, crearia un sentit més fort de pertinença i, al seu torn, augmentaria les possibilitats d'implantació.

Del matching al lideratge local

Fer coincidir una solució innovadora amb actors locals capaços i interessats ​en ​implantar-la localment no és suficient per aconseguir l'èxit: el lideratge i el compromís són ingredients essencials per a aquest propòsit. Obrir la definició del repte, a l'inici del procés, a una àmplia varietat d'actors pot conduir a la identificació d'innovacions més relacionades amb els actors capaços d'implantar-les. Això requereix treballar en reptes molt concrets, assegurant que els actors especialitzats clau estiguin involucrats des del principi.

Informació estandarditzada i sistematització del model de transferència

Estandarditzar la informació sobre les innovacions és una eina clau per avaluar el seu impacte potencial en un context diferent, facilitant així la presa de decisions. També promou que els innovadors reflexionin sobre les fortaleses i febleses dels seus models, convertint-se així en una eina impulsora de propostes de valor i servei més clares que poden animar potencials socis locals.

Sistematització i intercanvi de coneixement

La transferència d'innovacions per accelerar el canvi social no pot desvincular-se de la generació de coneixement. El procés en sí es converteix en una font molt valuosa i demandada d'aprenentatge, inspiració i intercanvi per a tots els actors involucrats, incloent aquells que no estan acostumats a treballar junts: una manera d'enfortir els ecosistemes d'innovació social.

La innovació social demana temps

Els processos de transformació no poden cuinar-se amb un microones. Des del costat de la demanda, és necessari que els diversos actors locals tinguin una visió compartida del repte i construeixin agendes, confiança, compromís i capacitats comunes. Des del costat de l'oferta d'innovació social, la identificació i consolidació de models d'escala sostenibles continua sent un repte.

Agraïm a totes les persones i organitzacions involucrades en aquesta iniciativa: municipis, Stavros Niarchos Foundation, Obra Social "la Caixa", Eurocities, Stone Soup, membres dels jurats, innovadors de més de 20 països i actors locals i experts de les ciutats participants.